تمرین ها

دقیقا تو همون لحظه ای که داری از خستگی به زمین و زمان فحش میدی، همون لحظه ای که خیانت تمام وجودتو داره آتیش میزنه فقر تمام زندگیتو گرفته، خدا داره بهت نگاه میکنه و میگه آخه قربونت برم چی برات کم گذاشتم که همه چیو همه کسو از من قوی تر و بزرگتر میبینی؟

تمرین برای عشق و ثروت و ارامش👇

۷روز ۵۰بارقبل ازخواب و۵۰باربعدازخواب باتمام قلبت تکرارکن خداوند باتمام نیرویش باتمام قدرتش درون من است

تمرینی که باعث اتفاقات مثبت درزندگیت میشود👇

۲۱ روز بلافاصله بعدازبیدارشدن ازخواب ۲۱ بار بگو یاالله

تمرین اعتمادبه نفس 👇

ازهرکاری که میترسی انجامش بده

تمرین رابطه ی خوب وعاشقانه👇

به مدت ۳۰ روز هرروز به طرف مقابلت بهش احساس ارزشمندبودن بده بهش احساس مفیدبودن بده

تمرین حال خوب و اعتماد به نفس👇

۷روز به مدت ۷روز هرروز که ازخواب بیدارمیشی یه کلمه ی پرقدرت به خودت بگو

تمرین ثروت وعشق و...👇

هرروزباخودت تکرارکن خداوند هرلحظه درحال هدایت کردن من است

تمرین تغییربزرگ وعظیم درزندگیت👇

۲۱روز ترجمه ی سوره ی حمد۵۰بارقبل ازخواب و۵۰باربعدازخواب روبخون

تمرین خودباوری👇

۵۰بارقبل ازخواب وبعدازخواب بلافاصله قبل ازخواب وبعدازخواب باخودت تکرارکن وبه تسخیرتو بجای تواسم خودت روبگو وبه تسخیرمریم دراوردم انچه دراسمان هاوزمین است